Betaalbaar bouwen doe je samen!

Hitte op de woningmarkt

De druk op de woningmarkt is al een aantal jaren ongekend hoog. Prijzen hebben afgelopen jaren een zodanige vlucht genomen dat veel mensen steeds moeilijker op de woningmarkt vinden wat ze zoeken. Met name de middengroepen met een inkomen tussen één tot twee keer modaal blijken tussen wal en schip te vallen, aldus Walter de Boer, CEO bij BPD. De gemiddelde koopprijs van een woning bedraagt inmiddels ongeveer €410.000,-. Op korte termijn ziet de situatie er niet bepaald rooskleurig uit. Wat blijkt namelijk? Het aantal te koop staande woningen is in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw gedaald. In haar Kwartaalbericht Woningmarkt geeft Rabobank econoom Carola Groot aan dat zij voor 2022 een stijging van huizenprijzen verwacht van 12,4%. Wel verwacht zij dat de piek in de prijsgroei inmiddels is bereikt. De ontwikkeling van de prijsgroei ziet u in de tabel hieronder.


De hoogste druk is traditioneel in de Randstad, echter ook in provincies als Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland is de druk hoog zoals te zien is in de hittekaart 2021.

bron: BPD hittekaart 2021

De opgave in Regio FoodValley: Woonagenda 2.0

Wat betekent dit voor de regio FoodValley?

In de regionale Woonagenda 2.0 is de ambitie van de regio vastgelegd: Het vergroten van de aantrekkelijkheid, wervingskracht en betaalbaarheid van het wonen in Regio FoodValley, uitgewerkt in het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad (energiezuinigheid/duurzaamheid, levensloopbestendigheid, leefbaarheid) en voorzien in de (nieuwe) woningbehoefte van starters, ouderen, studenten, kenniswerkers en doorstromers. Kort samengevat: Het stimuleren van voldoende, voor verschillende doelgroepen, betaalbare en duurzame woningen. 

Provincie en samenwerkende gemeenten hebben beschreven dat, om de doelen van de Woonagenda te kunnen realiseren, 40.000 extra woningen nodig zijn in de periode tot 2040, waarvan ongeveer de helft in het betaalbare deel. Afgezet tegen de huidige totale woningvoorraad van 155.000 betekent dit een groei van maar liefst 25%. Echter, dit gaat niet gerealiseerd worden zonder extra inspanningen. In de Vastgoedmonitor die de gelijknamige Stichting jaarlijks uitgeeft wordt opgemerkt dat de productie van woningen in de regio de laatste twee jaar lager is uitgevallen dan verwacht en is gedaald tot onder de 2000 woningen. 

De opgave is naast een uitdaging in kwantiteit (aantal te bouwen woningen) ook veelzijdig en daarmee complex. Hoe zorg je voor voldoende betaalbare woningen? Een andere ontwikkeling is de vergrijzing en de groei van het aandeel kwetsbare groepen op de reguliere woningmarkt. Dit vraagt bijvoorbeeld om kleinere levensloopbestendige woningen. Daarnaast is er nog de noodzaak tot verduurzamen van de woningvoorraad in lijn met de landelijke klimaateisen.

Hoe kan dit gerealiseerd worden?

Om deze woonopgave te kunnen realiseren is het nodig een tandje extra bij te zetten. En te versnellen op zowel ontwikkeling als realisatie. Dit kan alleen als alle betrokken partijen optimaal samenwerken. In de regio hebben overheid, (samenwerkende gemeenten en provincies), corporaties en marktpartijen (ontwikkelaars, bouwers en makelaars) de handen ineen geslagen om tot werkbare oplossingen te komen en gebruik te maken van elkaars expertise.

Om dit overleg te stimuleren en verder te concretiseren heeft de Stichting Vastgoedmonitor een werkgroep ‘betaalbare woningbouw’ geformeerd waarin alle partijen deelnemen. Op 8 december jl. is een werkconferentie georganiseerd waarin de denkrichtingen en dilemma’s van de werkgroep verder zijn uitgewerkt door een brede groep van 60 deelnemende participanten. Kort samengevat zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:

Overheid

Er is behoefte aan zekerheid over locaties, stapel niet teveel eisen vooraf, zodat je kunt meebewegen met de markt, periodes van 4-5 jaar. Zijn we bereid over gemeentegrenzen heen te investeren? Durven we als gemeenten en corporaties los te laten?

Marktpartijen

Het is belangrijk om in een vroeg stadium duidelijkheid te hebben over eisen en kwaliteit. Laat de markt meer regie voeren op onderdelen in het voortraject, hier is de meeste winst te halen. Hiervoor is vertrouwen nodig tussen partijen. Door een continu bouwstroom te laten ontstaan kan door lokale partijen tegen lagere kosten worden gebouwd.

Corporaties

Wat betekent betaalbaar wonen voor de kwaliteit? Kunnen we de mogelijkheden van conceptuele bouw verder benutten? Wij willen werken aan een gids met landelijk geaccepteerde conceptbouw woningen. Dit scheelt qua kosten, kwaliteit en planbaarheid.

De opbrengsten uit de werkgroep en de werkconferentie worden komende maanden nader uitgewerkt in een afsprakenkader met alle partijen. Hiermee wordt verder gebouwd aan een solide netwerk en aan vertrouwen. Daarnaast kan een sterke regio ook een stevige lobby neerzetten richting provincie en het Rijk.  Uiteraard blijft dit onderwerp aan de orde en wordt ook meegenomen in de periode na de verkiezingen. Wil je op de hoogte blijven volg ons dan op LinkedIn en op https://www.vastgoedmonitorfoodvalley.nl/

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda