Woonagenda

In 2018 heeft de regio een uitvoeringsplan opgesteld voor de nieuwe regionale woonagenda. De doelstelling blijft gelijk aan die van de vorige woonagenda: “Het vergroten van de aantrekkingskracht, wervingskracht en betaalbaarheid van het woningen in de Foodvalley regio, uitgewerkt in het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad(energiezuigheid/duurzaamheid, levensloopbestendigheid, leefbaarheid) en voorzien in de nieuwe woningbehoefte van starters, ouderen, studenten, kenniswerkers en doorstromers.

De woonagenda bestaat uit 7 thema’s:
-    Flexibiliteit en differentiatie woningbouw
-    Middenhuur
-    Duurzaamheid
-    Bestaande woningvoorraad (wonen/welzijn/zorg, kwetsbare en bijzondere doelgroepen
-    Transformatie en herontwikkeling
-    Leefbaarheid naoorlogse wijken
-    Monitoring

De Vastgoedmonitor wordt gevuld rond deze thema’s. Flexibiliteit en differentiatie komen aan de orde onder de planmonitor. Middenhuur komt bij de huurmarkt aan de orde. Dit jaar is een start gemaakt met het vullend van de thema’s duurzaamheid en wonen en zorg. Volgend jaar worden de thema’s transformatie en leefbaarheid opgepakt door de regio én door de vastgoedmonitor.